Tuakiri Presentation - NZ eResearch Symposium 26 Oct10.pdf