Federation name

Tuakiri

Tuakiri TEST

Metadata name

tuakiri.ac.nz

test.tuakiri.ac.nz

Metadata distribution point

https://directory.tuakiri.ac.nz/metadata/tuakiri-metadata-signed.xml

https://directory.test.tuakiri.ac.nz/metadata/tuakiri-test-metadata-signed.xml

Metadata signing certificate

https://directory.tuakiri.ac.nz/metadata/tuakiri-metadata-cert.pem

https://directory.test.tuakiri.ac.nz/metadata/tuakiri-test-metadata-cert.pem

Federation Registry URL

https://registry.tuakiri.ac.nz/federationregistry/

https://registry.test.tuakiri.ac.nz/federationregistry/

Discovery Service / WAYF URL

https://directory.tuakiri.ac.nz/ds/DS

https://directory.test.tuakiri.ac.nz/ds/DS